Dzisiaj jest: 28 sierpień 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

Aktualności
Więcej aktualności
 • Do 30 września br. należy złożyć kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej
  Dodano: 26/08/2016

  Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zarządcy którzy rozpoczęli realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w roku 2015 lub 2016 powinni do 30 września br. przesłać lub dostarczyć osobiście do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej w części zawierającej:
  •    dane rolnika realizującego zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zarządcy realizującego rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;
  •    dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej i jego podpis oraz w przypadku, gdy plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta i jego podpis;
  •    wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

  Czytaj więcej
 • XVI Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Dodano: 23/08/2016

  Zapraszamy na organizowane przez PARP, Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 14 i 15 września br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Zmiany zasad nadzorowania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
  Dodano: 21/08/2016

  Zakłada to nowelizacja ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, która weszła w życie 20 sierpnia br. Głównym celem zmian jest przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do resortu rolnictwa.

  Czytaj więcej
 • Wysiew międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny tylko do 20 sierpnia
  Dodano: 18/08/2016

  W ramach płatności na zazielenienie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m.in. obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne - z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie, mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej w Bytowie
  Dodano: 16/08/2016

  W dniu 28.07.2016 r. w sali audytoryjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie odbyło się posiedzenie, które zwołał  Przewodniczący Rady Leon Wnuk Lipiński.

  W trakcie posiedzenia przedstawiciel Biura Powiatowego AR i MR Kazimierz Kwidziński powiedział, że rok był trudny, co przekładało się na system płatniczy. Po raz pierwszy nałożyły się dwie kampanie, co było powodem opóźnienia w płatnościach. 

  Czytaj więcej
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych
  Dodano: 12/08/2016

  ARiMR przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku mija termin na składanie Oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

  Czytaj więcej
 • Wsparcie na przystępowanie do systemu PQS
  Dodano: 09/08/2016

  Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej
 • Zmiany w systemie płatności związanych z produkcją na lata 2017-2020
  Dodano: 07/08/2016

  W Polsce od 2015 r. stosowane są płatności związane z produkcją w sektorach: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych.

  Czytaj więcej
 • Dopłaty do materiału siewnego pod lupą Ministra Finansów
  Dodano: 03/08/2016

  Krajowa Rada Izb Rolniczych  wystąpiła do Ministra Rolnictwa  o przywrócenie zasad udzielania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego, obowiązujących w 2015 roku, z jednoczesnym podwyższeniem stawek określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.10.2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany o 50%.

  Czytaj więcej
 • Uwaga rolnicy dzierżawiący grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych
  Dodano: 02/08/2016

  Od 2016 r. płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują rolnikom, którzy na dzień 31 maja 2016 r. mają do takiego gruntu (działki rolnej) tytuł prawny.

  Czytaj więcej