Dzisiaj jest: 26 luty 2015

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015

 • Zwrot podatku akcyzowego - do 28 lutego należy składać wnioski!
  Dodano: 25/02/2015

  Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  •    w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  •    w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. 

  Czytaj więcej
 • Nawozy
  Dodano: 25/02/2015

  Bez przerw technicznych i braku surowców - jednym słowem nawozów jest pod dostatkiem. Za to zdecydowanie mniej nabywców. Dlatego sprzedawcy kuszą upustami i rabatami. Kupując u stałego dostawcy można zaoszczędzić nawet do 100 złotych na tonie, ale ceny nawozów są tak wysokie, że rolnicy wciąż kupują zaledwie połowę lub nawet jedną trzecią tego, co jeszcze kilka lat temu.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie
  Dodano: 24/02/2015

  Rada Ministrów przyjęła 24 lutego projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, przedłożony przez ministra środowiska.

  Czytaj więcej
 • Działania ministra - decyzje Komisji Europejskiej
  Dodano: 24/02/2015

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi marek Sawicki po raz kolejny wystąpił do Komisji Europejskiej w sprawie sytuacji na rynkach rolnych.

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 24/02/2015

  Rynek zbóż kolejny tydzień notuje spadki i to zarówno za granicą, jak i u nas. W ciągu miesiąca pszenica konsumpcyjna staniała na paryskim parkiecie aż o 13 euro za tonę. Zniżki potęgują też zmiany kursów walut.

  Czytaj więcej
 • X Walne Zgromadzenie PIR
  Dodano: 23/02/2015

  W Chmielnie koło Kartuz 13 lutego 2015 roku odbyło 10 Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej. W trakcie obrad, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu rolniczego z terenu całego województwa pomorskiego dokonano podsumowania działalności izby w styczniu i lutym 2015 roku

  Czytaj więcej
 • Uwagi samorządu rolniczego dot. wsparcia dla obszarów z ograniczeniami
  Dodano: 22/02/2015

  12 lutego 2015 r. Prezes KRIR przekazał do resortu rolnictwa uwagi samorządu rolniczego dotyczące:
  •    Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW 2014-2020;

  Czytaj więcej
 • Ceny skupu mleka w styczniu 2015 r.
  Dodano: 21/02/2015

  Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w styczniu 2015 roku wyniosła 122,18 zł/1 hl i była niższa o 20,5% niż w styczniu 2014 r. i o 1,1% mniejsza od ceny wypłaconej w grudniu 2014 r.
   

  Czytaj więcej
 • Ceny produktów rolnych w styczniu 2015 r.
  Dodano: 19/02/2015

  Na rynku rolnym w styczniu 2015 r. w porównaniu z grudniem 2014 r. odnotowano, zarówno w skupie, jak i na targowiskach, wzrost cen większości produktów rolnych. Spadły ceny żywca wieprzowego (na obu rynkach) oraz ceny skupu mleka i drobiu, a na targowiskach – ceny pszenicy, ziemniaków oraz żywca wołowego.

  Czytaj więcej
 • Samorząd rolniczy pyta – MR i RW odpowiada
  Dodano: 19/02/2015

  W związku z przekazanym stanowiskiem producentów trzody chlewnej podjętym na spotkaniu zorganizowanym przez KRIR, które odbyło się dnia 23 stycznia 2015 r. resort rolnictwa przekazał poniższe wyjaśnienia.

  Czytaj więcej
 • W sprawie wyroku Sądu Unii Europejskiej za nieprawidłowości w PROW w latach 2004-2006
  Dodano: 25/02/2015

  W dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-257/13, oddalający skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2013/123/UE z dnia 26 lutego 2013 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Rzeczpospolitą Polską dotyczące rent strukturalnych.

  Czytaj więcej
 • Aktualny stan prac resortu rolnictwa dot. sprzedaży bezpośredniej
  Dodano: 24/02/2015

  Projekt rozporządzenia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych był przedmiotem uzgodnień m.in. z innymi resortami. W ramach tych uzgodnień Minister Spraw Zagranicznych zgłosił uwagę, iż przyjęty w projektowanym rozporządzeniu katalog środków spożywczych wykracza poza zakres pojęcia surowców użytego na gruncie rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, który przewiduje możliwość sprzedaży w ramach dostaw bezpośrednich produktów przetworzonych takich jak np.: marynaty warzywne, kiszone środki spożywcze, dżemy, soki, zupy, pieczywo.

  Czytaj więcej
 • Rzepak
  Dodano: 24/02/2015

  Brak pokrywy śnieżnej i coraz wyższe temperatury sprawiają, że rzepak na polach zaczyna budzić się do życia. Stan ozimin nadal trudno ocenić, ale wstępne oględziny wskazują, że rzepak wygląda dobrze. Jednak w glebie brakuje wody. Jaki więc będzie plon, będzie zależało od pierwszych zabiegów agrotechnicznych, które ruszą lada dzień

  Czytaj więcej
 • Polski przepis na odmłodzenie wsi
  Dodano: 24/02/2015

  Od tego roku rolnicy, którzy nie osiągnęli jeszcze 40 roku życia, mają otrzymywać przez 5 lat o 25 proc. więcej pieniędzy z tytułu dopłat bezpośrednich niż pozostali - podkreśla Prezes ARiMR Andrzej Gross

  Czytaj więcej
 • Informatyka w służbie pomorskiej wsi
  Dodano: 23/02/2015

  O tym w jaki sposób w swojej pracy mogą wykorzystać Internet rolnicy można było się dowiedzieć podczas konferencji pod tytułem "Wykorzystanie  informatyki, w tym internetu , na potrzeby wsi" zorganizowanej w dniach 13 – 14 luty  2015 roku w Ośrodku Szkoleniowo – wypoczynkowym "Wichrowe Wzgórza" w Chmielnie koło Kartuz.

  Czytaj więcej
 • Kukurydza
  Dodano: 22/02/2015

  Grudzień był ostatnim miesiącem, w którym producenci kukurydzy mogli liczyć na wyższe stawki. Styczeń przyniósł spore rozchwianie cen, a już luty, ugruntował tendencję spadkową. I chociaż szanse na odwrócenie tego trendu są małe, to oczekiwania producentów wciąż przerastają rzeczywistość.

  Czytaj więcej
 • Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2015 r.
  Dodano: 22/02/2015

  Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,68%, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 36 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 19/02/2015

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  18 lutego podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej.

  Czytaj więcej
 • Sprzedaż ziemniaków do państw Unii Europejskiej
  Dodano: 19/02/2015

  Wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeżeli zostały zaopatrzone w:
  1. zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio
  2. paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo
  3. oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który wyprowadza ziemniaki do obrotu oraz kod statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane - w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety)

  Czytaj więcej
 • Rzepak
  Dodano: 18/02/2015

  Chociaż to już koniec lutego, producentom rzepaku wciąż trudno przewidzieć, w jakiej kondycji będzie stan ozimin. I chociaż prognozy zakładają, że produkcja ma być bardzo wysoka, to uczestnicy rynku zdają się być zwolennikami teorii, że ilość nie zawsze idzie w parze z jakością. A to, przekłada się na walkę o ceny.

  Czytaj więcej