Wiadomości z Izby

Posiedzenie Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej z Radą Powiatową Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gdańskiego VI Kadencji.

Posiedzenie Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej z Radą Powiatową Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gdańskiego VI Kadencji.
Dodano: 28/05/2021

W siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim dnia 21 maja br odbyło się wspólne Posiedzenie Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej z Radą Powiatową Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gdańskiego VI Kadencji.  W spotkaniu również udział wzięli:  


Pani Marta Niemczuk - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim wraz z Panem Aleksandrem Tokarczuk Inspektorem ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt.

Pan Jacek Puchajda – Główny Specjalista Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Pani Alina Wysocka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gdańsku z Głównym Specjalistą Panem Lechem Czrneckim.

Oraz Pan Zbigniew Boryczko Naczelnik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim wraz z Panią Ireną Balbuza.

Przedstawiciele Weterynarii omówili aktualne działania weterynarii min: w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. pomorskiego, ASF – pierwsze przypadki w woj. pomorskim, praktyczne wdrożenie zasad spełnienia wymagań biasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Przewodniczący Rady spytał się czy jest możliwość zorganizowania szkolenia z „Zasad przeprowadzenia uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji na użytek własny”, ponieważ jest duże zainteresowanie rolników z Powiatu Gdańskiego w/w szkoleniem.

Weterynaria – jak najbardziej tak, tylko należy zebrać grupkę rolników i należy mieć salę wykładowczą, gdyż weterynaria nie dysponuje taką salą. Będzie to szkolenie jedno dniowe z uzyskaniem certyfikatu. Z salą nie będzie problemu poinformował Przewodniczący Rady, możemy to zrobić w Izbie i wyślemy informację w teren o zgłaszanie się zainteresowanych rolników do biura w Pruszczu Gdańskim.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował o dokumentach niezbędnych przy zgłoszeniu instalacji silosu. Budowa silosów na kiszonkę, bądź budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30m sześciennych i wysokości nie większej niż 7m, wymagają obowiązku zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Do druku zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu prawie do dysponowania nieruchomością, wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz jego zwymiarowaniem, szkice przedmiotowego obiektu oraz dokument potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jednocześnie informuję, iż zgłoszenie budowy silosów musi być zgodne z wytycznymi RMR i GŻ z dn. 07 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Rozporządzenie ustala warunki, które przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego oraz odrębnych przepisów a także Polskich Norm, zapewniają między innymi bezpieczeństwo konstrukcji,  pożarowe, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochronę środowiska. Na zakończenie, Przedstawiciel WIOŚ poinformował, rolnik użytkujący instalacje takie jak silos, instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża i innych płodów rolnych lub leśnych, oprócz magazynowanej ilości powinien wykonać obliczeń emisji pochodzącej z instalacji na podstawie, których dokonuje zgłoszenia bądź ubiega się o pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. Wiceprezes Zarządu Pan Ryszard Kleinszmidt powiedział, że Zarząd wystosował pismo do Starostw w woj. Pomorskim o udzielenie informacji wykazu dokumentów niezbędnych przy zgłoszeniu instalacji silosu i są rozbieżne informacje. Pan Jacek Puchajda stwierdził, w związku z czym może należy wystąpić o ujednolicenie przepisów.

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przedstawili swoje obecne działania min: iż ruszyła pomoc na inwestycje w ekosystemy leśne – można już od 17 maja br składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Kto złożył wniosek o pomoc na inwestycje chroniące wody przed azotami lub na rozwój usług rolniczych, może sprawdzić, który jest na liście. Wydłużony został termin złożenia e-wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe do 17 czerwca 2021 roku.

Przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego omówili bieżące i planowane swoje działania min: o pomocy dla pszczół, Lokalnym Partnerstwie do spraw Wody na terenie powiatu gdańskiego. Pan Leszek Czarnecki poprosił Radę o zgłaszanie potrzeb w zakresie małej infrastruktury wodnej (rowy, drenaż, zastawki, przepusty, stawki, oczka, zadrzewienia itp.) – gdzie powinny być usytuowane, jaka wielkość, ilość itp., najistotniejsze problemy z zakresu gospodarki wodnej na trenie gminy, powiatu.

Zarząd wraz z Delegatem do KRIR Panem Rafałem Mładanowicz zdali sprawozdanie ze swojej działalności w 2020 roku min:

 1. Zarząd zaakceptował powołanie Rady Doradczej do spraw młodych rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
 2. Uczestniczył w spotkaniu z Przedstawicielami PODR w sprawie współpracy wydawania czasopisma „Pomorskie Wieści Rolnicze” – przedłużył umowę do grudnia 2020 r.
 3. Zaakceptował realizację wspólnego wydawania publikacji „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w woj. Pomorskim” PDO 2020  z Urzędem Marszałkowski oraz Pomorskim Zespołem PDO.
 4. Spotkał się z Przedstawicielami Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” w sprawie uzgodnienia trasy linii kablowej SN 15 kv na posesji należącej do Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim.
 5. Zarząd spotkał się z oferentami na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby PIR w Pruszczu Gdańskim. Otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel 40.000 tyś. zł. z WFOŚiGW.
 6. Zapoznał się z kandydatami na członków Rady Społecznej przy OT KOWR w Pruszczu Gdańskim, w związku z czym zatwierdził następujący skład: Wiesław Burzyński i Leon Wnuk Lipiński.
 7. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Pomorskiej Izby Rolniczej za rok 2019, który zatwierdził i podpisał.
 8. Rozpatrzył skargi rolników, którzy do m-ca marca 2020 jeszcze nie otrzymali odszkodowania za suszę, która była w 2019 roku, Zarząd wystąpił z interwencją do KRIR.
 9. Omówił pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń w woj. Pomorskim – u dzików.
 10. Zarząd uczestniczył w wideokonferencji dot. założeń Projektu Strategii Rozwoju woj. Pomorskiego 2030 przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego – złożył swoje propozycje i uwagi.
 11. Wyłonił podmiot, który będzie budował instalację fotowoltaiczną na terenie siedziby PIR w Pruszczu Gdańskim jest to Energia Obrót, która dała najkorzystniejszą ofertę.
 12. Zapoznał się z wynagrodzeniami Pracowników Pomorskiej Izby Rolniczej i zmienił regulamin wynagrodzeń PIR.
 13. Spotkał się z Przewodniczącymi Rad Powiatowych PIR oraz Komisjami Problemowymi Pomorskiej Izby Rolniczej tj. Komisją Budżetową i Rewizyjną, gdzie  ustalił termin III i IV Walnego Zgromadzenia PIR VI Kadencji.
 14. Uczestniczył w konferencji podczas Centralnych Tagów Ptak Warsaw Expo nt. Polityka rolna Państwa w poszczególnych krajach, a wyzwania globalizacyjne – szanse i zagrożenia.”
 15. Zaopiniował podział woj. Pomorskiego na obwody łowieckie.
 16. W związku z epidemią, wystosował pismo do KRIR  o zniesienie ograniczeń wobec myśliwych i przywrócenia im możliwości dokonywania polowań, szacowania szkód i dokonywania odstrzałów sanitarnych. Dostaliśmy odpowiedź negatywną, gdyż obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy już się wiele zmieniło.
 17. Wystąpiliśmy z pismem do KRIR w sprawie ogromnej populacji bobra europejskiego na terenie Żuław – bez odpowiedzi.
 18. Zarząd zwołał dwa Walne Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej oraz uczestniczył w Posiedzeniach Rad Powiatowych, różnych spotkaniach i konferencjach.
 19. Zajmował się realizacją wniosków z III i IV Walnego Zgromadzenia oraz wnioskami Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej.
 20. Zorganizował dwa Pomorskie Piknik Wieprzowe w m-cu wrześniu 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Pan Jan Wiczling serdecznie podziękował wszystkim za przybycie.

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza