Wiadomości z Izby

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Rolniczej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Rolniczej
Dodano: 10/06/2021

W siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej dnia 02 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Rolniczej, która podsumowała działalność Komisji oraz Zarządu w 2020 roku.


W omawianym okresie Komisja Rewizyjna Pomorskiej Izby Rolniczej odbyła 2 posiedzenia:

 

Pierwsze posiedzenie odbyła w dniu 10 czerwca 2020 r. - przedmiotem obrad komisji było opracowanie wniosku dla III WZ PIR (VI kadencji) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2019 rok na podstawie:

 

                        a) sprawozdania z pracy Zarządu PIR za 2019 r,

 

                        b) realizacji i wykonania budżetu PIR za 2019 r,

 

                        c) realizacji i wykonania wniosków z II WZ PIR (VI kadencji),

 

Komisja zatwierdziła sprawozdanie z pracy Zarządu, zapoznała się z realizacją i wykonaniem budżetu – nie wniosła żadnych uwag co do legalności i gospodarności działań finansowych izby w 2019 roku oraz przeanalizowała wykonanie wniosków II Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do III Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok.

 

Drugie posiedzenie odbyło się 02 listopada 2020 r., na którym omówiono wykonanie budżetu PIR od stycznia do września 2020 r. oraz zmiany do budżetu 2020 r. Dyrektor Biura przedstawił także prowizorium budżetu na 2021 rok. Następnie odczytano wnioski III WZ PIR, które biuro PIR wysłało do odpowiednich instytucji oraz zamieszczono na stronie internetowej PIR, zaś uchwały z załącznikami zostały przesłane do Wojewody Pomorskiego.

 

W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu z Wiceprezesem Zarządu, którzy bezpośrednio odpowiadali na zadawane mu pytania oraz omówili ogólną sytuację w pomorskim rolnictwie.

 

W omawianym 2020 roku odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej podczas których podjęto 16 uchwał i przyjęto do realizacji 24 wnioski.

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 02 czerwca 2021 roku przeanalizowała realizację wniosków z IV WZ PIR VI kadencji. Pozytywnie oceniła prace Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej w 2020 roku, w związku z czym wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wykonania budżetu za rok 2020 i sprawozdania Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zarazem udzielenie absolutorium dla Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2020 rok.

 

(r.z-w)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza