Aktualności

MRiRW nt. możliwości zmiany przepisów w zakresie korzystniejszych uprawnień dla rencistów

MRiRW nt. możliwości zmiany przepisów w zakresie korzystniejszych uprawnień dla rencistów
Dodano: 10/11/2023

W odpowiedzi na pismo KRIR w ww. sprawie MRiRW przedstawia następujące wyjaśnienia.

Renta rolnicza składa się z części składkowej oraz części uzupełniającej. Część składkowa renty rolniczej jest wypłacana zawsze, natomiast wypłata części uzupełniającej ulega zawieszeniu w całości lub określonej części, jeżeli świadczeniobiorca nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.


Wobec tego, zgodnie z przepisami art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników1, rencista chcąc otrzymać świadczenie w pełnej wysokości (tzn. zarówno część składkową jak i część uzupełniającą) powinien zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, np. poprzez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego na inną osobę. Dokonać tego można w każdej dozwolonej prawem formie, np. przez wydzierżawienie gospodarstwa rolnego, umowę darowizny, umowę o dożywocie, umowę sprzedaży. Ewentualnie rolnik po udowodnieniu, że nie prowadzi działalności rolniczej w posiadanym gospodarstwie również otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Jeśli chodzi o możliwość wydzierżawienia gospodarstwa rolnego, dokonuje się tego na podstawie umowy pisemnej zawartej na co najmniej 10 lat, której zawarcie potwierdza wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.


Przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przewidują zatem zróżnicowane formy zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, które pozwalają uwzględnić różne potrzeby osób korzystających z rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych.


Należy również zauważyć, że rolnik-rencista, otrzymując rentę w pełnej wysokości, może użytkować grunty rolne, pod warunkiem, że nie stanowią one gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a więc ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.


Powyżej opisane zostały obowiązujące przepisy prawa niemniej jednak informuję, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizujemy wszystkie napływające postulaty dotyczące rolniczych świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym te dotyczące rent, tak aby w możliwie najwyższym stopniu służyły obywatelom i korzystnie wpływały na poprawę ich sytuacji społeczno-gospodarczej.

źródło: KRIR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza