Aktualności

UBEZPIECZAJMY SIĘ U SIEBIE!

Dodano: 06/11/2014

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.
Wzajemność ubezpieczeniowa – to droga do gospodarowania własnymi pieniędzmi. Wypracowany zysk, którym dzielą się akcjonariusze w spółkach akcyjnych, w Towarzystwie nazywa się nadwyżką wracającą do ubezpieczonych.


TUW „TUW” działa za pośrednictwem biur terenowych, przedstawicieli zajmujących się akwizycją ubezpieczeń oraz likwidacją szkód.


KORZYŚCI Z UBEZPIECZANIA SIĘ W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH “TUW” :


Jedność celów ubezpieczyciela i posiadacza polisy.
Każdy ubezpieczony staje się członkiem towarzystwa i jego współwłaścicielem. To członkowie wybierają władze towarzystwa. Oni też decydują, co zrobić z nadwyżką finansową powstałą po wypłaceniu odszkodowań, a może ona zostać spożytkowana na obniżenie składek ubezpieczeniowych lub na inny wspólnie ustalony cel.


Gwarancja wypłacalności i bezpieczeństwo finansowe.
Posiadane przez Towarzystwo kapitały oraz w pełni bezpieczna nimi gospodarka, gwarantują pełną wypłacalność Towarzystwa nawet w przypadku największych katastrof naturalnych i innych klęsk losowych np. powodzi jakie miały miejsce w 1997 roku.


Karta Dużej Rodziny.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w dniu 15 października 2014 r. podpisało umowę dotyczącą partnerstwa w Ogólnopolskim Programie Karty Dużej Rodziny przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Równolegle funkcjonującymi programami są lokalne, samorządowe Karty Dużych Rodzin.
Okazicielom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, jak i posiadaczom lokalnych-samorządowych kart udziela się dodatkowych zniżek:
Ubezpieczenia Komunikacyjne : - 15% zniżki
1. Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów(OC).
2. Auto-Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych.
Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o DMC do 3,5 tony.
Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne: - 30% zniżki
1. Bezpieczna Rodzina z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM.
2. Bezpieczny Dom w budowie.
3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.
4. Bezpieczna Zagroda.
5. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, we wszystkich placówkach TUW „TUW” oraz u wszystkich współpracujących z nami Agentów.


TUW „TUW” :
Zapewnia szeroki zakres ubezpieczeń, w sposób najkorzystniejszy dla członków. Towarzystwo oferuje pełen zakres ubezpieczeń majątkowych dla rolników, gmin, przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych i pozostałych członków towarzystwa.
Obejmuje swym zasięgiem obszar całego kraju działając poprzez liczne placówki terenowe, z którymi współpracuje sieć lokalnych agentów ubezpieczeniowych...
Zatrudnia specjalistów przygotowanych do szybkiej interwencji w każdej sytuacji losowej...
Daje gwarancje sprawnej likwidacji szkód i wypłaty należnego odszkodowania gdyż ubezpieczony jest członkiem Towarzystwa i jego współwłaścicielem, a nie tylko Klientem...
Odszkodowania wypłaca terminowo, według zasad wynikających z warunków umowy ubezpieczenia.


NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA UBEZPIECZEŃ ROLNYCH
- obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
- obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
- obowiązkowego ubezpieczenie OC komunikacyjnego
- dobrowolne ubezpieczenia rolne i komunikacyjne
- obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych z dopłatami z budżetu Państwa : upraw rolnych i zwierząt.


NASZ AKTUALNY ADRES :
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Gdańsku
ul. Hallera 132, 80-416 Gdańsk


telefax : 0-58 344-13-37

http://www.tuw.pl

e-mail: biuro20@tuw.pl

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza