Umocowanie prawne

Ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych, utworzono w Rzeczypospolitej Polskiej samorząd rolniczy, którego głównym zadaniem jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim podmiotów. Z mocy prawa, członkami samorządu rolniczego są:
1.    Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
2.    Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
3.    Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Organami izb rolniczych są:
1.    Walne zgromadzenie.
2.    Komisja rewizyjna.
3.    Zarząd.
4.    Rady Powiatowe izby.
Mając bogatą tradycję, izby szybko podjęły statutową działalność wpisując się w system przeobrażeń rolnictwa w Polsce. Funkcjonując jako forma powszechnego samorządu rolniczego, posiadającego osobowość prawną, organy statutowe izb wybrane zostały w demokratycznych, powszechnych wyborach wśród rolników. Terenem działania izb w Polsce są obszary województw. Działania poszczególnych izb wojewódzkich zmierzają głównie w kierunkach zapewniania efektywności produkcji rolniczej oraz wzrostu dochodów i poprawy warunków życia ludności zamieszkującej na wsi. Celowi temu służy udział izb w rozwiązywaniu konkretnych zadań, między innymi z zakresu:
1.    Regulacji prawnych dotyczących rolnictwa.
2.    Oświaty i doradztwa z zakresu rolnictwa i postępu technicznego i technologicznego w produkcji rolnej.
3.    Rozwoju przetwórstwa i marketingu surowców żywnościowych w tym tworzenia i rozwoju rynków lokalnych.
4.    Modernizacji rolnictwa skierowanej na poprawę struktury agrarnej oraz rozwój infrastruktury wsi.
5.    Wspierania dodatkowych źródeł zarobkowania poza gospodarstwem rolnym.
Statutowe działania:
1.    Sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
2.    Występowanie do organów administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów przepisów lub udział w ich opracowywaniu.
3.    Prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych.
4.    Prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej.
5.    Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców.
6.    Doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów.
7.    Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej.
8.    Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie.
9.    Prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
10.    Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.
11.    Działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie.
12.    Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk.
13.    Kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych.
14.    Inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń producentów rolnych i leśnych.
15.    Działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych.
16.    Promowanie eksportu produktów rolnych.
17.    Rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.
18.    Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Do pobrania

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza