Klęska żywiołowa co zrobić aby uzyskać odszkodowanie

Klęska żywiołowa. Co zrobić, aby uzyskać pełne odszkodowanie? [PORADNIK]

 

Co zrobić, aby uzyskać pełne odszkodowanie po klęsce żywiołowej – nawałnicy, huraganie, powodzi… Poradnik dotyczy osób, które wykupiły polisy ubezpieczające od następstw klęsk żywiołowych oraz rolników, którzy mają ubezpieczenie budynków rolniczych. To ubezpieczenie jest obowiązkowe, zatem powinien mieć je każdy rolnik.

 

1. Chroń co zostało, dokumentuj straty, zbieraj rachunki

 

Najpierw zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

 

Zrób zdjęcia zniszczeń, jeśli to możliwe. Najlepiej zrobić serię zdjęć pokazujących uszkodzenia w zbliżeniu i z dalszej perspektywy. Zajmie Ci to kilka minut, a może być bezcenne w uzyskaniu odszkodowania. 

 

Zabezpiecz rzeczy przed deszczem i dalszym zniszczeniem, np. osłaniając je plandekami czy folią. Jeśli kupiłeś je w tym celu, koniecznie zachowaj rachunek – ubezpieczenie obejmuje także zapobieganie dalszym stratom. Jeśli nie zadbasz o to, ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie, powołując się na niedbalstwo. 

 

Ważne! Za porządkowanie zabierz się po wykonaniu zdjęć. Nie czekaj na rzeczoznawcę, bo czekanie może być odebrane jako zwlekanie i powiększanie szkody. 

 

Zadbaj o rachunki za paliwo do piły, wynajęcie sprzętu do odpompowania wody, wszelkie sprzęty pomagające ochronić to co zostało. 

 

2. Spisz straty, dołącz zdjęcia, poproś samorząd o poświadczenie

 

Ważne, abyś spisał wszystkie poniesione straty, nawet te najmniejsze, które wpływają na wysokość należnego odszkodowania.

 

Warto także gromadzić informacje z mediów, lokalnych gazet na temat jej przyczyn i skutków spowodowanych przez żywioł. Jeżeli do akcji ratunkowej zaangażowane są służby ratownicze, a także samorząd terytorialny, warto jest uzyskać w miarę możliwości informację lub zaświadczenie o przeprowadzonych czynnościach ratunkowych, zabezpieczonym mieniu oraz poniesionych stratach. 

 

Dlaczego to ważne? Moc dowodowa takiego zaświadczenia jest większa niż dokumentu prywatnego, bo gdyby ubezpieczyciel chciał je podważyć, musi udowodnić, że było inaczej. 

 

Zbierz zdjęcia po huraganie, ale także te sprzed. Zapewne jakieś masz. Teraz będą pomocne w potwierdzeniu strat. 

 

3. Zgłoś szkodę

 

Warto sprawdzić, czy w umowie ubezpieczenia jest określony termin zgłoszenia szkody. Zwykle to 3 do 7 dni od zdarzenia. Nie martw się, jeśli nie zdołasz tego zrobić w tym czasie. Obniżenie odszkodowania w związku ze spóźnionym powiadomieniem może nastąpić tylko wówczas, gdy przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Jednakże sankcja ta nie powinna być stosowana w przypadku szkód związanych z klęską żywiołową. W takiej sytuacji ważniejsze od zgłoszenia szkody jest jej zapobieżenie, a przede wszystkim zapobieżenie dalszemu powiększaniu się szkody. 

 

4. Zadbaj o protokół

 

Ustalenie rozmiaru szkody to odpowiedzialność ubezpieczyciela. Pokaż rzeczoznawcy ubezpieczyciela wszelkie zniszczenia, udostępnij zdjęcia oraz rachunki, dokumenty, spis poniesionych szkód i wspomniane zaświadczenia od służb samorządowych. Pomocne będą także zdjęcia sprzed żywiołu, pokazujące jak wyglądał Wasz dom na zewnątrz i w środku – pomocne będą dokumenty, rachunki, paragony – z zakupów na potrzeby napraw i remontów. 

 

Dopilnuj, aby rzeczoznawca nie pominął żadnej szkody. Twój spis powinien się zgadzać z protokołem rzeczoznawcy. Pamiętaj, że zawsze możesz zgłosić zastrzeżenia do protokołu, które powinny zostać odnotowane przez rzeczoznawcę. 

 

Uwaga: zadbaj o protokół, nie pozwól na to, by przedstawiciel ubezpieczyciela przygotowywał go później. To biurokracja, ale pozwala unikać nieporozumień. Poświęć ten czas na wstępnym etapie działań, aby nie tracić go później na pisanie odwołań. 

 

5. Naprawienie szkody - uważnie śledź poczynania ubezpieczyciela

 

O tym, jak wysokie będzie odszkodowanie, decyduje to, jaką umowę zawarłeś, jaki wariant wybrałeś oraz jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tu warto wrócić do ogólnych warunków ubezpieczenia, które powinieneś był otrzymać wraz z zawarciem polisy. 

 

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do kwestionowana decyzji ubezpieczyciela, w tym jego wyceny, która jest podstawą wypłaty odszkodowania. Od decyzji można się odwołać składając reklamację, a gdy to nie pomoże wystąpić przeciwko ubezpieczycielowi na drogę sądową. 

 

Rzecznik Finansowy zwraca też uwagę, że niektórzy ubezpieczyciele uznają, iż jeśli dostałeś pomoc od finansową od państwa, to nie można tego łączyć z wypłatą ubezpieczenia. W rezultacie, ubezpieczyciele potrącali kwotę zasiłku pomocowego od wysokości ustalonego odszkodowania albo nawet odmawiali jego wypłaty w całości. To działanie bezprawne i bezpodstawne. 

 

Opłacając składkę ubezpieczeniową, masz prawo do takiej odszkodowania, która w całości pozwoli na pokrycie powstałych strat, nawet jeśli otrzymasz pomoc od państwa. Warto o tym pamiętać. W razie pytań szukaj pomocy wyspecjalizowanych prawników. 

 

6. Terminy

 

30 dni - tyle czasu od daty zgłoszenia szkody ma zakład ubezpieczeń na wypłatę odszkodowania

 

Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności nie byłoby możliwe w terminie 30 dni, to odszkodowanie powinno zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności stało się już możliwe. 

 

Odszkodowanie powinno być wypłacone nie później niż 90 dni od daty zgłoszenia szkody.

 

źródło: Radio Gdańsk /radiogdansk.pl/ - opracowała mec. Joanna Chacuk, kancelaria odszkodowawcza Refundo


Informacje dodatkowe


UWAGA


Pierwszą rzeczą, jaką każdy poszkodowany rolnik powinien zrobić, to zgłosić swoją szkodę do Wójta lub Burmistrza. Co ważne, musi to zrobić nie później niż w 10 dni od wystąpienia szkody w uprawie. Wójt lub Burmistrz, po zapoznaniu się z wnioskiem rolnika i zakresem szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez klęskę żywiołową, zgłasza do Wojewody wniosek o powołanie Komisji Gminnej szacującej szkody.


Szacowanie szkód w uprawach odbywa się metodą lustracji w miejscu zdarzenia. Następnie w dwóch egzemplarzach sporządzany jest protokół podpisywany przez komisję oraz rolnika. Po otrzymaniu protokołu, poszkodowany rolnik może ubiegać się o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Osoby, które doznały szkód w uprawach rolnych przez klęski żywiołowe, mogą ubiegać się ponadto o:

- odroczenie terminu spłaty składek KRUS, rozłożenie ich na raty lub ich umorzenie,

- odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

- ulgi w podatku rolnym.

FaceBook Pomorska Izba Rolnicza