Aktualności

Zakup zwierząt w interwencji Rozwój małych gospodarstw?

Zakup zwierząt w interwencji Rozwój małych gospodarstw?
Dodano: 01/07/2024

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie wsparcia zakupu zwierząt w interwencji 10.5 Rozwój małych gospodarstw realizowanej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 26 czerwca 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:


Aktualnie w polskim PS WPR koszt zakupu zwierząt jest kosztem niekwalifikowalnym w interwencjach inwestycyjnych, w których pomoc ma formę dotacji. Natomiast w interwencji 10.1.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (instrumenty finansowe) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. koszty nabycia zwierząt gospodarskich.


Informacje o instrumencie wsparcia, jak również o bankach, które wdrażają te instrumenty, dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (pod nazwą Agromax):
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-dla-sektora-rolnego/
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-agromax/.


W odniesieniu do przepisów UE informujemy, że wyjątki dot. możliwości wsparcia zakupu zwierząt wymienione w art. 73 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2021/2115 (1) (hodowla ras zagrożonych) nie odnoszą się bezpośrednio do celów związanych z poprawą konkurencyjności gospodarstw, zaś pomoc w ramach interwencji „Rozwój małych gospodarstw” jest udzielana na operacje, w wyniku których nastąpi zwiększenie wartości sprzedaży.


Należy podkreślić, że interwencja „Rozwój małych gospodarstw” jest interwencją inwestycyjną dedykowaną producentom rolnym, którzy mają pomysł na znalezienie miejsca na rynku dla swoich produktów (np. produkt o podwyższonej wartości, przygotowany do sprzedaży, wprowadzany do obrotu w ramach krótkich łańcuchów dostaw) i chcą go realizować, zwiększając w efekcie wartość przychodów ze sprzedaży (wspierane inwestycje powinny przyczynić się do wzrostu wartości sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwie).


Należy również nadmienić, iż MRiRW dostrzega potrzebę wsparcia gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną, dla których w omawianej interwencji przewidziano wyższą kwotę wsparcia w wysokości 120 tys. zł.


Reasumując, aktualnie resort rolnictwa bada jakie warunki wiążą się z „kwalifikowalnością ras zachowawczych” w powiązaniu z realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w świetle art. 73 rozporządzenia 2021/2115 (1).

źródło: KRIR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza