Aktualności

Posadź drzewa, zadbaj o las – skorzystaj ze wsparcia ARiMR

Posadź drzewa, zadbaj o las – skorzystaj ze wsparcia ARiMR
Dodano: 04/07/2024

Do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.


Dofinansowanie w ramach inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z PS WPR 2023-2027 może być przyznane do maksymalnie 40 ha gruntów stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy albo własność jego małżonka, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i właściwego zagospodarowania wchodzących w jej skład gruntów. O pomoc na zalesianie lub zadrzewianie nie mogą się natomiast starać nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Jeden formularz wniosku umożliwia ubieganie się o przyznanie wsparcia na:

    wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia;
    utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
    założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone w odległości co najmniej 3 m od siebie, w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń o co najmniej 10 m i nie więcej niż 30 m (w przypadku gruntów ornych) lub formie pastwiskowej (w przypadku trwałych użytków zielonych);
    zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych na gruntach objętych planem inwestycji.

Nabór jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus do 31 lipca 2024 roku.

Więcej informacji/ źródło: ARiMR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza