Szkody łowieckie

Uwaga Rolnicy! Zmiany zasad zgłaszania i szacowania szkód łowieckich!

Dodano: 07/10/2019

W dniu 27 kwietnia 2019  weszło w życie  rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające zasady  zgłaszania i szacowania szkód łowieckich (Dz.U. z 2019 poz. 776).

 

Rozporządzenie określa:

– sposób i termin zgłaszania szkód łowieckich;

– sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

– sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

– sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;

– wzory protokołów oględzin i szacowania ostatecznego.

 

Poszkodowani właściciele lub posiadacze gruntów rolnych mają 3 dniowy termin na zgłoszenie szkody  od jej stwierdzenia w formie elektronicznej (e-mail) lub papierowej – dotyczy wszystkich upraw.

 

Szkody w użytkach zielonych podzielono na dwa okresy:

 

– poza okresem wegetacyjnym  szkodę  należy zgłosić w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody przed doprowadzeniem do stanu pierwotnego.

– w okresie wegetacyjnym  3 dni od stwierdzenia.

 

Informacje o terminie oględzin, szacowania wstępnego lub  ostatecznego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje  pisemnie pocztą elektroniczna lub wiadomością SMS. taka sama procedura obowiązuje Lasy Państwowe (PGLP) w procedurze odwoławczej.

Przy szacowaniu uwzględnia się stan i jakość uprawy oraz jakość płodu rolnego w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza stan/jakość bardzo złą a 5 stan/jakość bardzo dobrą. :

 

Stan uprawy – największy wpływ na ocenę ma wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz anomalie rozwojowe spowodowane przez czynniki niezależne od poszkodowanego – w szczególności warunki atmosferyczne.

 

Jakość uprawy – największy wpływ na ocenę mają potencjalne możliwości plonowania ustalone na podstawie danej fazy rozwojowej roślin oraz warunki środowiskowo klimatyczne w danym okresie wegetacyjnym.

 

Jakość płodu rolnego  – największy wpływ na ocenę mają cechy zewnętrzne danego płodu wielkość kształt i zapach ale również występowanie szkód wyrządzonych przez szkodniki owadzie.

 

Powierzchnię uprawy ustala się za pomocą taśmy mierniczej, dalmierzy, GPS, dronów. Uszkodzoną powierzchnię uprawy ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej. Zespół dokonujący szacowania szkód może przybrać osobę trzecią do pomocy w szacowaniu w szczególności do wykonania pomiarów.

 

Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:

 

1) do dnia 30 kwietnia – w wysokości 30%,

 

2) od dnia 1 maja do dnia 25 maja – w wysokości 50%,

 

3) po dniu 25 maja – w wysokości 85% - wyliczonej wysokości odszkodowania za szkody w uprawach

 

Uwaga! Przedstawiciel Izby Rolniczej uczestniczy tylko w postępowaniu odwoławczym na wniosek poszkodowanego! Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/776/1

Wstecz

 

 
Poradnik dla rolników (źródło WIR)

ZOBACZ

Wzór pozwu sądowego o zapłatę

ZOBACZ

Wzór wezwania do zapłaty

ZOBACZ

Wzór wniosku o mediację lub polubowne oszacowanie szkody

ZOBACZ

Wzór udzielenia pełnomocnictwa

ZOBACZ

Wzór protokołu oszacowania szkody (zał. do rozporządzenia Ministra Środowiska)

ZOBACZ

Wzór zawiadomienia o planowanym zbiorze rośliny

ZOBACZ

Wzór zgłoszenia szkody

ZOBACZ

Ustawa Prawo Łowieckie

ZOBACZ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

ZOBACZFaceBook Pomorska Izba Rolnicza